پژوهشی در هویت تاریخی مقتل ابی مخنف
65 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تشابه در اسم، از جمله مهمترین آفاتی است که گریبانگیر برخی از تحقیقات و مستندات تاریخی گردیده. از جمله این موارد می توان به"مقتل ابی مخنف" اشاره کرد؛ کتابی که با کنیه مورخ بزرگ شیعه، لوط بن یحیی متوفای 157 منتشر یافته و به علت استناد به کنیه آن شخصیت بزرگ، منشاء بسیاری از تحریفات و خرافات در تاریخ کربلا و حوادث بعد کربلا – از جمله فرجام قاتلین- گردیده است !! کتاب مذکور به علت ادبیات ضعیف، تناقض گویی، ضبط برخی نکات خلاف تاریخ معتبر و نقل نکاتی به دور از عقل و مهمتر از همه مجهول بودن هویت نویسنده¬ی آن، نه تنها استنادش به ابومخنف، مورخ بزرگ شیعه صحیح نیست، بلکه به علل مختلف، استناد آن به هیچ یک از مورخین اولیه و معتبر نیز امکان نداشته و مطالب این کتاب از اساس مخدوش بوده و از آنجا که مقتل مذکور با کنیه¬ی ابومخنف، م 157، منتشر یافته، متاسفانه مطالب آن نه تنها در میان عوام، بلکه در میان خواص نیز از جایگاه و اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و از جمله منابع معتبر برای برخی از کتب رجال، تراجم و قریب به اتفاق تمام کتبی که راجع به امام حسین به نگارش درآمده، تلقی شده است.
دانلود