پژوهشی فقهی در تاثیر هزینه سوغات و ولیمه حج در استطاعت
70 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات اولین همایش حج و اقتصاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
سوغات و ولیمه‌ی حج و نیز نوع و میزان آنها، در استطاعت حج‌یا عدم آن نقش مهمی‌را ایفاء می‌کند. موضوعات و مسائل مستحدثه‌ای که پیرامون این دو مساله طرح شده، قابل بررسی بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این زمینه روایتی که گویای ابعاد مساله باشد، وجود ندارد و تنها در چند روایت اصل سوغات و ولیمه امری مستحب قلمداد شده است. اما با تکیه بر عرف و ملزوماتی که در شرایط خاص و زمانهای مختلف ایجاد می‌کند، اصل سوغات و ولیمه در استطاعت ‌یا عدم آن نقشی اساسی را ایفا می‌کند. مقاله در پی بیان دیدگاه فقهاء و مفسرین فریقین بوده و با تکیه بر عرف متشرعه، آثار اقتصادی آن را تحلیل می‌کند .
دانلود